Bài 41:Độ tan của một chất trong nước


Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất rắn trong nước (hình 6.5, SGK), hãy ước  lượng độ tan của các muối NaNO3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl và Na2SO4 ở nhiệt độ:a) 20°C.b) 40°C.Trả lời      ...
Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (hình 6.6, SGK), hãy ước  lượng độ tan của các khí NO, O2 và N2 ở 20°C. Hãy cho biết có bao nhiêu  mililít những khí trên...
Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750 g nước I ở 25°c. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2 g.Trả lời             Tính khối lượng NaCl:100...
Tính khối lượng muối AgNO3 có thể tan trong 250 g nước ở 25°c. Biết độ tan của AgNO3 ở 25°c là 222 g.Trả lời Tính toán tương tự bài tập 41.3, ta có kết quả: 555 g AgNO3.
Biết độ tan của muối KCl ở 20°c là 34 g. Một dung dịch KCl nóng có chứa  50 g KCl trong 130 g H2O được làm lạnh về nhiệt độ 20°C. Hãy cho biết:a) Có bao nhiêu gam KCl...
Một dung dịch có chứa 26,5 g NaCl trong 75 g H2O ở 25°c. Hãy xác định dung dịch NaCl nói trên là chưa bão hoà hay bão hoà.Biết độ tan của NaCl trong nước ở 25°c là 36 g.Trả...
Có bao nhiêu gam NaNO3 sẽ tách ra khỏi 200 g dung dịch bão hoà NaNO3 ở 50°c, nếu dung dịch này được làm lạnh đến 20°C?Biết: \({S_{NaN{O_3}({{50}^o}C)}} = 114g;{S_{NaN{O_3}({{20}^o}C)}} = 88g\)Trả lời             - Tính...