Bài 42 – 43. Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ


Đặt một điểm sáng S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cực (hình 42-43.1). Dựng ảnh S’ của điểm S qua thấu kính đã cho. S’ là ảnh thật hay ảnh ảo?Trả lời:S’ tạo ra từ ảnh...
Hình 42-43.2 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo bởi thấu kính đó.Trả lời:a) S’ là ảnh thật.b) Vì điểm sáng S qua thấu kính cho ảnh thật...
Trên hình 42-43.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F’ của một thấu kính, hai tia ló 1, 2 cho ảnh S’ của điểm sáng S.a. Vì sao em biết thấu kính đã cho là thấu...
Hình 42-43.4 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng. A’B’ là ảnh của AB.a. A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?b. Vì sao em biết thấu kính đã cho là thấu kính hội...
Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ tiêu cự f như hình 42-43.5. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng d=2f.a. Dựng ảnh A’B’ của AB tạo...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d, e với một phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu có nội dung đúng.a. Thấu kính hội tụ là thấu kính có b. Một vật đặt trước thấu kính hội...
42-43.7 Thấu kính hội tụ có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây?A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.B. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và không cho phép...
Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Thấu kính là một khối thủy tinh có hai mặt cầu hoặc  b. Có thể làm thấu...
Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ sẽ cho b. Vật sáng...