Bài 42. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)


III. Dân cư và lao động1. Gia tăng dân số của địa phương- Số dân.- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm.- Gia tăng cơ giới.- Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động dân số.-...
IV. Kinh tế1. Đặc điểm chung- Tình hình phát triển kinh tế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kì Đổi mới. Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế. Thế mạnh kinh tế của tỉnh (thành phố).-...
Đề bàiNhận xét về tình hình gia tăng dân số của tỉnh (thành phố). Gia tăng dân số có ảnh hưởng gì tới đời sống kinh tế - xã hội?Lời giải chi tiếtDàn bài gợi ý: Thành phố Hà Nội*...
Đề bàiVẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh (thành phố). Qua biểu đồ, nêu nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phố).Lời giải chi tiếtVí dụ:Biểu đồ thể hiện cơ cấu...