Bài 42. Luyện tập chung


1.Tính:\(\eqalign{ & 6 + 7 =..... \cr & 7 + 8 =..... \cr & 8 + 9 =..... \cr} \)                   \(\eqalign{& 17 + 6 =..... \cr & 28 + 7 =........