Bài 42: Luyện tập chương 4 – Hiđrocacbon. Nhiên liệu


42.1.   Viết các phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy các chất sau\({C_n}{H_{2n + 2}};{C_m}{H_{2m}};{C_a}{H_{2a - 2}}\)Trả lời                        Các phương trình phản ứng cháy của các chất:\({C_n}{H_{2n...
42.2.   Nêu phương pháp phân biệt các bình đựng riêng biệt các chất khí sau:a)  CH4 ; C2H2 ; S02.b)  C2H6 ; C2H4 ; H2.Trả lời                        a) Thí nghiệm...
42.3.   A, B, C là ba hiđrocacbon khi đốt cháy đều thu được số mol khí C02 bằng hai lần số mol hiđrocacbon đem đốt. Biết:A không làm mất màu dung dịch brom.Một mol B tác dụng được tối đa...
42.4.   Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C4H10a)  Viết các công thức cấu tạo của X.b)  Biết X có phản ứng thế với clo (clo thế hiđro ở vị trí bất kì) khi có ánh sáng. Hãy viết...
42.5.   Hỗn hợp A gồm CH4, C2H2 và một hiđrocacbon X có công thức CnH2n+2.Cho 0,896 lít hỗn hợp A đi qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 0,448 lít hỗn hợp...
42.6.   Hiđrocacbon A, B mạch hở có tỉ khối đối với H2 tương ứng là 22 và 13.a)  Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B.b)  Dẫn 5,6 lít hỗn hợp A, B có...