Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu


Đề bàiViết công thức cấu tạo và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức sau: \({C_2}{H_6},{C_2}{H_4},{C_2}{H_2}.\)So sánh đặc điểm cấu tạo của ba chất trên.Lời giải chi tiết  C2H6C2H4C2H2 Công thức cấu tạo    \(H - C...
Đề bàiNhững tính chất vật lí chung của metan, etilen và axetilen là gì?Lời giải chi tiếtMetan, etilen và axetilen đều là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
Đề bàiSo sánh ngọn lửa khi cháy của metan, axetilen và benzen.Lời giải chi tiết MetanAxetilenBenzen Metan cháy thành ngọn lửa màu xanh mờAxetilen cháy thành ngọn lửa sángBenzen cháy thành ngọn lửa kém sáng hơn axetilen và có nhiều...
Đề bàiHiđrocacbon nào sau đây vừa có liên kết đơn và liên kết đôi trong phân tử?A. Metan.                          B. Etilen.C. Axetilen.               ...
Đề bàiCho 6 gam hỗn hợp khí gồm metan và etilen, chiếm thể tích 6,72 lít ở điều kiện tiêu chuẩn.a) Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp theo thể tích và theo khối lượng.b) Khi...