Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


Đề bàiViết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C3H8 ; C3H6 ; C3H4.Phương pháp giải - Xem chi tiếtLời giải chi tiếtC3H8 có 1 công thức: CH3 –...
Đề bàiCó hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiến hành.Lời giải chi tiếtCho 2 khí vào bình có cùng thể...
Đề bàiBiết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau?A. CH4 ;                 B. C2H2;               C....
Đề bàiĐốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O.a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức...