Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol


8.28. Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH vào dung dịch NaOH đun nóng. Số chất phản ứng là?A. Không chất nào.B. Một chất.C. Hai chất.D. Cả ba chất.8.29. Đun chất  với dung dịch NaOH có dư. Sản phẩm hữu cơ...
8.30. Viết phương trình phản ứng hóa học thực hiện các biến hóa dưới đây. Ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có). Hướng dẫn trả lời:(1) \(C{H_2} = C{H_2} + Cl\)  \(C{H_3} - C{H_2} - Cl\)(2) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\)  \(C{H_2} = C{H_2} +...
8.31. Cho chất  lần lượt tác dụng với1. Na ;2. dung dịch NaOH ;3. dung dịch HBr ;4. CuO (đun nóng nhẹ).Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.Hướng dẫn trả lời:1. \(HO - {C_6}{H_4} - C{H_2}OH +...
8.32. Chất A là một ancol no, đơn chức, mạch hở. Đun m gam A với H2S04 đặc ở 170°C thu được 17,85 gam anken (hiệu suất 85%). Cũng m gam A khi tác dụng với HBr tạo ra 36,9...
8.33. Chất A là một ancol có mạch cacbon không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn m gam A, người ta thu được 2,24 lít C02 (đktc) và 2,25 g H20. Mặt khác, nếu cho 18,55 g A tác dụng...
8.34*. Một bình kín dung tích 5,6 lít có chứa hỗn hợp hơi của hai ancol đơn chức và 3,2 g 02. Nhiệt độ trong bình là 109,2°C, áp suất trong bình là 0,728 atm.Bật tia lửa điện để đốt...