Bài 42. Luyện tập . NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ


8.15. Để phân biệt các dung dịch: ZnCl2, MgCl2, CaCl2 và  AlCl3 đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùngA. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. B. quỳ tímC. dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3.D. natri kim loại.8.16....
8.17. Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch: BaCl2, Na2SO4, MgSO4, ZnCl2, KNO3 và KHCO3?A. Kim loại natri.                              B. Dung dịch HCl.C. Khí CO2.                                       D. Dung dịch Na2CO3.8.18. Để phân biệt các dung dịch...
Cho các chất bột sau: Al, Mg, Fe, Cu. Trình bày cách phân biệt các chất bột trên mà chỉ dùng không quá hai dung dịch thuốc thử.Hướng dẫn trả lời:– Dùng dd HNO3 (đ,nguội): Cu, Mg phản ứng tạo...
Có các gói bột sau: Al, Fe, Ag, Al2O3. Trình bày cách phân biệt các chất trong mỗi gói bằng phương pháp hoá học.Hướng dẫn trả lời:- Dùng dd NaOH: Al phản ứng tạo khí, Al2O3 bị hòa tan không...
Trình bày phương pháp hoá học nhận biết sự có mặt của các ion trong dung dịch thu được bằng cách hoà tan các muối FeCl2, Zn(NO3)2 và AlCl3vào nước.Hướng dẫn trả lời:Cho dd tác dụng với dd AgNO3 có...