Bài 42. Năng lượng từ trường


Hãy rút ra công thức (42.2)GiảiTừ trường của ống dây:\(B = 4\pi {.10^{ - 7}}ni\)Hệ số tự cám của ống dây: \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}{n^2}V\)Năng lượng của ống dây có dòng điện:\(W = {1 \over 2}L{i^2} = {1...
So sánh các công thức tính mật độ năng lượng điện trường (8.4) và công thức mật  độ năng lượng từ trường (42.3), ta nhận thấy có sự tương tự gì đáng chú ý?GiảiMật độ năng lượng từ trường: ({rm{w}} =...
Chọn đáp án đúng.  Một ống dây có hệ số tự cảm bằng 0.01H. Khi có dòng điện chạy qua, ống dây có năng lượng 0,08J. Cường độ dòng điện trong ống dây bằng:A. 1A                     B. 2A.                    C. 3A     ...
Một ống dây dài 40cm có tất cả 800 vòng dây. Diện tích tiết diện ngang của ống dây bằng 10cm2. Cường độ dòng điện qua ống tăng từ 0 đến 4A. Hỏi nguồn điện đã cung cấp cho ống...