Bài 42. Nồng độ dung dịch


Đề bàiTìm hiểu về nồng độ phần trăm dung dịch. Học sinh đọc thông tin sau và thảo luận nhóm. Trong 100 gam nước ép cây mía có thể chứa đến 13 gam đường, nồng độ phần trăm của đường...
Đề bàiTìm hiểu về nồng độ mol của dung dịch. Học sinh đọc thông tin sau và thảo luận nhóm Trung bình trong  nước biển nồng độ mol muối ăn vào khoảng 0,6M. Đề đơn giản có thể xem như...
Đề bàiTính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau: a) 200 gam dung dịch chứa 20 gam NaCl b) 640 gam dung dịch chứa 32 gam \(KN{O_3}\).Lời giải chi tiếta) Chất tan trong dung dịch chỉ chứa NaCl...
Đề bàiTính nồng độ mol của những dung dịch sau:a) 400 gam \(CuS{O_4}\) trong 4 lit dung dịch.b) \(MgC{l_2}\) 190 gam/lít.Lời giải chi tiếta) Ta có:\({n_{CuS{O_4}}} = {{400} \over {160}} = 2,5mol\)\({C_{M.CuS{O_4}}} = {{{n_{CuS{O_4}}}} \over {{V_{{\rm{dd}}}}}} = {{2,5} \over 4}...
Đề bàiTính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:a) 250 ml dung dịch \(CaC{l_2}\)  0,1M.b) 150 ml dung dịch \({H_2}S{O_4}\)  0,2 M.c) 50 gam dung dịch \(MgC{l_2}\)  4%.Lời giải chi tiếta) Ta có:\(\eqalign{  & {n_{CaC{l_2}}}...
Đề bàiTính số gam chất tan để pha chế các dung dịch sau:a) 250 ml dung dịch NaCl có nồng độ 0,1Mb) 200 gam dung dịch \(CuS{O_4}\)  có nổng độ 10 %.Lời giải chi tiếta) Ta có:\(\eqalign{  & {n_{NaCl}} =...
Đề bàiCho bài tập thực nghiệm như hình 6.17 và tính nồng độ dung dịch thu được.Lời giải chi tiếtHọc sinh vào phòng thí nghiệm và làm thí nghiệm như hình vẽ. Số mol của \(CuS{O_4}.5{H_2}O\) là: \(\eqalign{  & {n_{CuS{O_4}.5{H_2}O}}...
Đề bàiỞ nhiệt độ \({25^0}C\), độ tan của muối ăn là 36 gam và của đường là 204 gam. Hãy tính nồng độ % của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.Lời giải chi...