Bài 42. Nồng độ dung dịch


I. Lý thuyết cần nhớ:1. Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch:C% = \(\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\) x 100%2. Nồng độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch:CM = \(\frac{n}{V}\) (mol/l)
Đề bàiBằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5%?A. Hòa tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước.B. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước.C. Hòa tan 200 g BaCl2 trong 10 g nước.D. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 200 g nước.Tìm kết quả đúng.Phương pháp giải...
Đề bàiTìm nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3. Kết qủa sẽ là:A. 0,233 M;                 B. 23,3 M;                  C....
Đề bàiHãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch.b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịchc) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịchd) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịchPhương pháp...
Đề bàiHãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:a. 1 lít dung dịch NaCl 0,5 Mb. 500 mol dung dịch KNO3 2 M.c. 250 ml dung dịch CaCl2 0,1 Md. 2 lít dung dịch Na2SO4 0,3 MPhương...
Đề bàiHãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:a) 20 g KCl trong 600 g dung dịchb) 32 g NaNO3 trong 2 kg dung dịchc) 75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông...
Đề bàiTính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau:a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9 Mb) 50 g dung dịch MgCl2 4%c) 250 ml dung dịch MgSO4 0,1 MPhương pháp giải - Xem chi tiếta);c) công...
Đề bàiỞ nhiệt độ 250C độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.Phương pháp giải...