Bài 42: Ozon và hiđro peoxit


Bài 6.11 trang 51 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCho biết phương trình hóa học:\(2KMn{O_4} + 5{H_2}{O_2} + 3{H_2}S{O_4}\,\, \to \) \(2MnS{O_4} + 5{O_2} + {K_2}S{O_4} + 8{H_2}O\)Số phân tử chất oxi và số phân tử chất khử trong phản...
Bài 6.14 trang 52 SBT Hóa Học 10 Nâng caoa) Cho biết tên hai dạng thù hình của nguyên tố oxi;b) So sánh tính chất vật lí và tính chất hóa học của hai dạng thù hình. Dẫn ra các...
Bài 6.15 trang 52 SBT Hóa Học 10 Nâng cao Oxi được điều chế từ H2O2 với chất xúc tác thích hợp:\(2{H_2}{O_2}\left( {{\rm{dd}}} \right)\,\, \to \,\,2{H_2}O\,\left( l \right) + {O_2}\left( k \right)\)Phản ứng xảy ra nhanh hay chậm được xác định...
Bài 6.16 trang 53 SBT Hóa Học 10 Nâng caoDung dịch hiđro peoxit có nồng độ 3,00% theo thể tích, khối lượng riêng là 1,44g/cm3. Dung dịch hiđro peoxit bị phân hủy theo phản ứng sau:\(2{H_2}{O_2}\buildrel {xt} \over \longrightarrow 2{H_2}O...
Bài 6.17 trang 53 SBT Hóa Học 10 Nâng caoHỗn hợp gồm khí ozon và oxi có tỉ khối đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí.GiảiKhối lượng mol...
Bài 6.18 trang 53 SBT Hóa Học 10 Nâng caoDẫn 22,4 lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm oxi và ozon đi qua dung dịch KI dư thấy có 12,7g chất rắn màu tím đen. Tính thành phần phần trăm...