Bài 43. Ankin


Phát biểu nào sau đây là đúng?A, Các chất trong phân tử có liên kết ba \(C \equiv C\) đều thuộc ankin.B. Ankin là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có một liên kết ba \(C \equiv C\)C. Liên kết...
Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho đúng,           Tên chất          Công thức cấu tạo1propina\(C{H_3}CH(C{H_3})\)\(C = CH\)2But-2-inb\(C{H_3}C{H_2}\)\(C = CH\)3But-1-inc\(C{H_3}C{H_2}C{H_2}C \)\(= CC{H_3}\)4Hex-2-ind\(C{H_3}C = CH\)53-metylbut-1-ine\(C{H_3}C = CC{H_3}\)  f\(C{H_3}C = CC{H_2}\)\(C{H_3}\)Giải:1-d ; 2-e; 3-b ; 4-c ; 5-a
Trình bày phương trình hóa học phân biệt các chất sau: but-2-en, propin, butan. Viết các phương trình hóa học để minh họa.Giải:- Dẫn từng khí qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac: biết được tạo kết tủa là propin,...
Khi điều chế axetilen bằng phương pháp nhiệt phân nhanh metan thu được hỗn hợp A gồm axetilen, hiđro và một phần metan chưa phản ứng. Tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng 5. Tính hiệu suất chuyển...
Một bình kín đựng hỗn hợp hiđro với axetilen và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu. Nếu cho một nửa khí trong bình sau khi nung nóng đi...
Trong phân tử X ankin X,hiđro chiếm 11,76% khối lượng. Công thức phân tửu của X là\(A.{C_2}{H_2}.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.{C_3}\,{H_4}\)\(C.\,{C_4}{H_6}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.\,{C_5}{H_8}\)Giải:Chọn đáp án D
Trong bình kín chứa hiđrocacbon X và hiđro. Nung nóng bình đến khi phản ứng hoàn toàn thu được ankan Y duy nhất. ở cùng nhiệt độ, áp suất trong bình nước khi nung gấp 3 lần áp suất trong...
Đốt 3,4 g một hiđrocacbon A tạo ra 11,0 g \(C{O_2}\). Mặt khác, khi 3.4 g A tác dụng với lượng dư dung dịch \(AgN{O_3}\) trong \(N{H_3}\) thấy tạo thành a g kết tủa.a) Xác định CTPT của A.b) Viết...
Khi đốt cháy một ankin A thu được một khối lượng \({H_2}O\) đúng bằng khối lượng ankin đã đốt.a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của A. Gọi tên của A, biết A...
Cho 27,2 g một ankin Y phản ứng hết 1,4g hiđro (\({t^o},xt\,Ni\) ) được hỗn hợp A gồm ankan và một anken. Cho A từ từ qua nước brom dư thấy có 16,0 g brom phản ứng.a) Viết phương trình...