Bài 43: Ankin


Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin với các chất sau:a) \({H_2},\) xúc tác với Ni                                    b) \({H_2},\) xúc tác ...
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon mạch hở ứng với công thức phân tử \({C_5}{H_8}\) và cho biết chúng thuộc những loại đồng phân nào?GiảiĐồng phân ankin\(CH \equiv C - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3}\)           Pen-1-in...
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:a) Ankin là phần còn lại sau khi lấy đi 1 nguyên tử H của phân tử ankan      [ ]b) Ankin là...
Bằng phản ứng hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:a) Etan, etilen và axetilen       b) Butađien và bit-1-in           c) But-1-in và but-2-inGiảia) Phân biệt \(C{H_3} - C{H_3},C{H_2} = C{H_2},CH \equiv CH\)- Dùng dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) để nhận biết...
a) Vì sao trong công nghiệp, phương pháp đêì chế axetilen từ metan hiện đang được sử dụng rộng rãi hơn phương pháp từ đá vôi và than đá?                       ...