Bài 43. Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)


2. Các ngành kinh tếa) Công nghiệp (kể cả tiểu, thủ công nghiệp)- Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).- Cơ cấu ngành công nghiệp:+ Cơ cấu theo hình thức sở hữu.+ Cơ...
a) Những dấu hiệu suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường của tỉnh (thành phố)b) Biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường.