Bài 43. Đồng và hợp chất của đồng


Bài 1. Phản ứng hóa học nào sau đây xảy ra?\(\eqalign{ & A.C{u^{2 + }} + 2Ag\buildrel {} \over \longrightarrow Cu + 2A{g^ + } \cr & B.Cu + P{b^{2 + }}\buildrel {} \over \longrightarrow C{u^{2 + }} + Pb...
Bài 2. Cho sơ đồ phản ứng sau:\(Cu + HN{O_3}\buildrel {} \over \longrightarrow Cu{(N{O_3})_2} + NO + {H_2}O\)Sau khi lập phương trình hóa học của phản ứng, ta có số nguyên tử Cu bị oxi hóa và số phân tử...
Bài 3a) Từ \(Cu\) và những hóa chất cần thiết khác, hãy giới thiệu các phương pháp điều chế dung dịch \(CuC{l_2}\). Viết các phương trình hóa học.b) Từ hỗn hợp các kim loại \(Ag\) và \(Cu\), hãy trình bày...
Bài 4. Hỗn hợp A gồm có 3 kim loại là \(Fe, Ag, Cu\). Ngâm hỗn hợp A trong lượng dư dung dịch của một chất B, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, nhận thấy chỉ có...
Bài 5a) Cho một ít bột sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat, nhận thấy màu xanh của dung dịch nhạt dần. Nhưng cho một ít bột đồng vào dung dịch sắt (III) sunfat nhận thấy màu vàng nâu của...
Bài 6. Hợp kim \(Cu – Al\) được cấu tạo bằng tinh thể hợp chất hóa học, trong đó có \(13,2\% Al\) về khối lượng. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.Giải:      Đặt công thức hợp chất...
Bài 7. Hãy xác định hàm lượng \(Sn\) có trong hợp kim \(Cu –Sn\). Biết rằng trong hợp kim này ứng với 1 mol \(Sn\) thì có 5 mol \(Cu\).Giải:     Hàm lượng \(Sn\) có trong hợp kim là:\(\% {m_{Sn}} = {{119.100}...