Bài 43: Lưu huỳnh


Bài 6.19 trang 53 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh là:A.  \(3{s^2}3{p^4}\)B.  \(2{s^2}2{p^4}\)C.  \(3{s^2}3{p^6}\)D.  \(2{s^2}2{p^6}\)Hãy chọn đáp án đúng.GiảiChọn A.
Bài 6.20 trang 53 SBT Hóa Học 10 Nâng caoHãy cho biết:a) Dạng thù hình nào của lưu huỳnh bền ở nhiệt độ phòng?b) Trường hợp nào phân tử lưu huỳnh có cấu tạo dạng vòng 8 nguyên tử S?c)...
Bài 6.21 trang 53 SBT Hóa Học 10 Nâng caoTừ những chất khí sau: Hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit, oxi. Hãy trình bày các phương pháp điều chế chất rắn là lưu huỳnh, viết phương trình hóa học (có ghi...
Bài 6.22 trang 54 SBT Hóa Học 10 Nâng caoĐun nóng một hỗn hợp gồm 6,4 g bột lưu huỳnh và 15 g bột kẽm trong môi trường kín không có không khí.a) Viết phương trình hóa học của phản...
Bài 6.23 trang 54 SBT Hóa Học 10 Nâng caoNung nóng một hỗn hợp gồm 0,54 g bột nhôm, 0,24 g bột magie và bột lưu huỳnh dư. Những chất sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch H2SO4...
Bài 6.24 trang 54 SBT Hóa Học 10 Nâng caoĐun nóng hỗn hợp gồm 5,6 g bột sắt và 1,6 g bột lưu huỳnh thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với 500 ml...