Bài 43: Pha chế dung dịch


Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M?Trả lời               Pha chế 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M:- Phần tính toán:+ Tìm số mol MgSO4 có...
Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M.Trả lời               Pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M:- Phần tính toán:+ Tìm số mol NaCl có...
Hãy trình bày cách pha chế  50 ml dung dịch HNO3 0,25M bằng cách pha loãng dung dịch HNO3 5M có sẵn.Trả lời                Tính toán và pha chế tương tự các bài tập...
Từ glucozơ (C6H1206) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2%.Trả lời               Pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2%:- Phần tính toán:Tính khối lượng glucozơ cần...
a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 M của những chất sau':- NaCl ;- KNO3 ;- CuSO4.b) 200 g dung dịch có nồng độ 10% của mỗi chất nói trên. Trả lời               a)...
Có những dung dịch ban đầu như sau:a) NaCl 2M ;b) MgSO4 0,5M.c) KNO3 4M ;Làm thế nào có thể pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau:- 500 ml dung dịch NaCl 0,5M ;- 2 lít...
Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau:a) 2,5 kg dung dịch NaCl 0,9% ;b) 50 g dung dịch MgCl2 4% ;c) 250 g dung dịch MgSO4 0,1%.Trả lời      ...
Có 2 lọ đựng dung dịch H2SO4. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ hai có nồng độ 3M. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch H2SO4 có nồng độ 1,5M từ...
Cần dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là 1,05 g/ml yà bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml để pha chế được 2 lít dung dịch NaOH...