Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon


1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen.Hiện tượng: Có khí không màu thoát ra, không tan trong nước đẩy nước trong ống nghiệm ra ngoài.Giải thích, PTHH: Vì \(CaC_2\) tác dụng với \(H_2O\)\(CaC_2 + 2H_2O → Ca(OH)_2 + C_2H_2\).Kết luận: Trong phòng thí nghiệm điều...