Bài 43 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 43a) \(y = x{e^{ - x}}\);                    b) \(y = {{\ln x} \over x}\).Giảia) Đặt\(\left\{ \matrix{ u = x \hfill \cr dv = {e^{ - x}}dx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{ du = dx \hfill \cr v = - {e^{...

  Bài 43

  a) \(y = x{e^{ – x}}\);                    b) \(y = {{\ln x} \over x}\).

  Giải

  a) Đặt

  \(\left\{ \matrix{
  u = x \hfill \cr
  dv = {e^{ – x}}dx \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
  du = dx \hfill \cr
  v = – {e^{ – x}} \hfill \cr} \right.\)

  Suy ra \(\int {x{e^{ – x}}dx =  – x{e^{ – x}} + \int {{e^{ – x}}dx =  – x{e^{ – x}} – {e^{ – x}} + C =  – {e^{ – x}}\left( {x + 1} \right) + C} } \)

  b) Đặt \(u = \ln x \Rightarrow du = {{dx} \over x}\)

  Do đó \(\int {{{\ln x} \over x}} dx = \int {udu = {{{u^2}} \over 2}}  + C = {{{{(\ln x)}^2}} \over 2} + C\)