Bài 43 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 43. Phần thực của \(z = 2i\) là(A) 2;                           (B) 2i;                         (C) 0;                           (D) 1.GiảiTa có  \(z = 0 + 2i\) có phần thực là 0.Chọn (C).

  Bài 43. Phần thực của \(z = 2i\) là

  (A) 2;                           (B) 2i;                         

  (C) 0;                           (D) 1.

  Giải

  Ta có  \(z = 0 + 2i\) có phần thực là 0.

  Chọn (C).