Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái


Đề bàiHãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a,b,c... trong hình 43.2.Lời giải chi tiếta – Bậc dinh dưỡng cấp 1b – Bậc dinh dưỡng cấp 2c – Bậc dinh dưỡng cấp 3 d –...
Đề bàiThế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn.Lời giải chi tiết- Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài...
Đề bàiCho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên và 1 quần xã nhân tạo.Lời giải chi tiết- Ví dụ về các bậc dinh dưỡng cùa 1 quần xã tự nhiên (quần xã đồng...
Đề bài Phân biệt 3 loại tháp sinh thái.Lời giải chi tiết3 loại tháp sinh thái:-  Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.-   Tháp sinh khối xây dựng...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây?A. Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn.B. Năng suất của sinh vật ở mỗi...