Bài 44 – 45. Thấu kính phân kì. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì


Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Thấu kính phân kì là một khối thủy tinh có hai mặt cầu lõm hoặc b. Đặt...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.a. Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì luôn luôn cho b. Nếu quan sát một vật...
Đặt một điểm sáng S nằm trước thấu kính phân kì như hình 44-45.1a. Dựng ảnh S’ của S tạo bởi kính đã cho.b. S’ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?Trả lời:a)    Hình dưới đây:b)   S’ là ảnh ảo vì...
Hình 44-45.2 vẽ trục chính Δ của một thấu kính, S là một điểm sáng, S’ là ảnh của S.a. Hãy cho biết S’ là ảnh thật hay ảnh ảo?b. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay phân kì?c....
Trên hình 44-45.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F’ của một thấu kính, hai tia ló 1, 2 của hai tia tới xuất phát từ một điểm sáng S.a. Thấu kính đã cho là...
Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F (hình 44-45.4).a. Dựng...
Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.a. Thấu kính phân kì là thấu kính có b. Chùm sáng song song tới thấu kính phân kì...
44-45.6 Thấu kính phân kì có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây?A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.B. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và không cho phép...
44-45.8 Chiếu một tia sáng qua quang tâm của một thấu kính phân kì, theo phương không song song với trục chính. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẽ đi theo phương nào?A. Phương bất kì.B. Phương lệch ra xa...