Bài 44 – 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố


- Trong một lớp nên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ đề sao cho bao quát hết các nội dung cần nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.- Gợi ý các chủ đề nghiên...
a)Thu nhập số liệu- Phác thảo đề cương- Xác định các nguồn thu nhập tài liệu:+ Sách, báo, tạp chí, tranh ảnh…trong đó quan trọng nhất là tài liệu địa lí địa phương.+ Niên giám thống kế của tỉnh hoặc...
a) Các bước tiến hành- Xây dựng đề cương chi tiết.- Viết báo cáo theo đề cương, chú ý làm rõ các vấn đề chính của chủ đề được phân công.- Trong báo cáo, ngoài phần bài viết, nên có...
Bản tổng hợp cần có các nội dung sau:a) Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính.b) Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.c) Đặc điểm dân cư và lao động.d) Đặc điểm...
a) Mỗi nhóm cử một học sinh lên trình bày về vấn đề đã lựa chọn.b) Cả lớp thảo luận để xây dựng thành một bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố.c) Tổng kết, đánh giá về...