Bài 44: Anđehit – Xeton


9.1. Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit?A. H - CH = O.                                B....
9.6. Phản ứng CH3-CH2-OH + CuO \( \to \) CH3-CHO + Cu + \({H_2}O\) thuộc loại phản ứng nào cho dưới đây?A. Phản ứng thế.B. Phản ứng cộng.C. Phản ứng tách.D. Không thuộc cả 3 loại phản ứng đó. 9.7. Anđehit benzoic C6H5-CHO...
9.8. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các anđehit và các xeton có cùng công thức phân tử C5H10O.Hướng dẫn trả lời:Các anđehit:CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CHO ( pentanal ) ( 2-metylbutanal ) ( 3-metylbutanal...
9.9. Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuất phát từ mỗi hiđrocacbon sau đây:1. Axetilen ;             2. Etilen ;3. Etan ;                           4. Metan. Hướng dẫn trả lời:1. + \({H_2}O\)  2. \(2C{H_2} = C{H_2} + {O_2}\)  \(2C{H_3} - CHO\)3. \(C{H_3} - C{H_3}\)  \(C{H_2} =...
9.10. Chất A là một anđehit đơn chức. Cho 10,50 g A tham gia hết vào phản ứng tráng bạc. Lượng bạc tạo thành được hoà tan hết vào axit nitric loãng làm thoát ra 3,85 lít khí NO (đo...
9.11. Để đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 3,08 lít \({O_2}\).Sản phẩm thu được chỉ gồm có 1,80 g H20 và 2,24 lít C02. Các thể tích khí đo ở đktc. 1. Xác định...
9.12. Hỗn hợp M chứa ba chất hữu cơ A, B và C là 3 đồng phân của nhau. A là anđehit đơn chức, B là xeton và C là ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1,45 g hỗn hợp M, thu...