Bài 44. Bài luyện tập 8 – Hóa học 8


I. Lý thuyết cần nhớ:SGK trang 150
Đề bàiCác kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì?a) \(S_{KNO_{3}(20^{0}C)}\)  = 31,6 g;          \(S_{KNO_{3}(100^{0}C)}\) = 246 g    \(S_{CuSO_{4}(20^{0}C)}\) = 20,7 g;            \(S_{CuSO_{4}(100^{0}C)}\) = 75,4 gb) \(S_{CO_{2}(20^{0}C, 1 atm)}\) = 1,73 g;  ...
Đề bàiBạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H2SO4a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha...
Đề bàiBiết \(S_{K_{2}SO_{4}(_{20^{0}C})}\) = 11,1 g. Hãy tính nồng độ phẩn trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ này.Phương pháp giải - Xem chi tiết\(C\%  = \frac{{mc\tan }}{{mdd}}.100\% \)Lời giải chi tiếtNồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4...
Đề bàiTrong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1...
Đề bàiHãy trình bày cách pha chế:a) 400 g dung dịch CuSO4 4%.b) 300 ml dung dịch NaCl 3M.Phương pháp giải - Xem chi tiếta) tính số gam của CuSO4 \({m_{CuS{O_4}}} = \frac{{400.4\% }}{{100\% }} = \,?\)=> khối lượng nước = 400 -...
Đề bàiHãy trình bãy cách pha chế:a) 150 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5 M từ dung dịch NaOH 2MPhương pháp giải - Xem chi tiếta) Khối lượng chất tan có trong...