Bài 44: Hiđro sunfua


Bài 6.25 trang 54 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCó sơ đồ biến đổi hóa học sau:a) Viết phương trình hóa học biểu diễn cho mỗi biến đổi.b) Những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Vì...
Bài 6.26 trang 55 SBT Hóa Học 10 Nâng caoDẫn khí hiđro sunfua đi vào nước clo, xảy ra phản ứng theo sơ đồ sau:\({H_2}S + C{l_2} + {H_2}O\,\, \to \,\,{H_2}S{O_4} + HCl\)a) Hãy xác định số oxi hóa thay...
Bài 6.27 trang 55 SBT Hóa Học 10 Nâng caoCho biết sơ đồ của phản ứng oxi hóa – khử:\({H_2}S + S{O_2}\,\, \to \,\,S + {H_2}O\)a) Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.b) Xác định vai trò của...