Bài 44: Luyện tập chương 6 – Hóa học 8


Cân 10,6 g muối Na2CO3 cho vàồ cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục mililít nước cất, khuấy cho muối tan hết. Sau đó rót thêm nước vào cốc cho đủ 200 ml. Ta được dung dịch Na2CO3...
Có: CuSO4 và nước cất. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế để có được những sản phẩm sau:a) 50 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ IM.b) 50 g dung dịch CuSO4 có nồng độ 10%.Trả lời...
Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ:Nhiệt độ (°C)2030405060Độ tan (g/100 g nước)511182840 a) Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của muối trong nước (trục tung biểu thị khối lượng...
Người ta pha chế một dung dịch NaCl ở 20°C bằng cách hoà tan 23,5 g NaCl trong 75 g nước. Căn cứ vào độ tan của NaCl trong nước \({S_{NaCl({{20}^o}C)}} = 32g\), hãy cho biết dung dịch NaCl đã...
Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lít dung dịch H2SO4 có nồng độ 1M từ H2SO4 có nồng độ 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml.Trả lời    Phần tính toán:- Tim số mol H2SO4 cần...
A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2M. B là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,5M.a) Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VA: VB = 2: 3 được dung dịch C. Hãy xác định...
Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A).a) Cần phải trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 8%?b) Cần hoà tan bao nhiêu gam NaOH vào dung...