Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no


a) Menton (mùi bạc hà) có công thức phân tử \({C_{10}}{H_{18}}O\), chỉ chứa 1 liên kết đôi. Hỏi nó có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng?b) Vitamin A có công thức phân tử  \({C_{20}}{H_{30}}O\) có chứa 1 mạch vòng 6...
Hãy điền các từ hoặc các số cho dưới đây bào chỗ trống trong các câu sau:a) Anken và …(1)… đều có \(\left( {\pi  + v} \right)\), nhưng …(2)…có (v)=1 còn …(3)… có (v)=…(4)…b) …(5)… và …(6)… đều có \(\left( {\pi ...
a) Hãy điền tiếp các số thích hợp sau:(*) Công thức cấu tạo cho ở bài “Khái niệm về tecpen” (**) Dùng kí hiệu \(\left( {\pi  + v} \right)\) trong các bài tập sẽ có lợi và gọn.b) Hãy cho biết...
a) Hãy viết công thức cấu tạo chung của anken, ankađien, ankin và nêu đặc điểm trong cấu trúc không gian của chúng.                    b) Hãy cho biết những nhóm nguyên tử nào...
a) Hãy nêu nguyên tắc chung điều chế anken, ankađien, ankin để dùng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ. Lấy thí dụ điều chế chất tiêu biểu cho mỗi loại.                   ...
Dùng công thức cấu tạo hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng theo sơ đồ sau: Giải  Vậy A là \(C{H_3} - CH = CH - C{H_3}\), B là \(C{H_3} - C{H_2} - CH = C{H_2}\), C là...
Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon ở thể khí (điều kiện thường) thì thấy thể tích các khí tạo thành sau phản ứng đúng bằng thể tích khi tham gia phản ứng (ở cùng nhiệt độ và áp suất)....
Hỗn hợp khí A gồm 2 chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phan ứng hoàn toàn với \(B{r_2}\) trong \(CC{l_4}\) thì thấy khối lượng bình chứa brom tăng...
Nhiệt phân 2,8 lít (đktc) etan ở \({1200^o}C\) rồi cho một nửa hỗn hợp khí thu được sục qua bình đựng brom (dư) thì thấy khối lượng bình này tăng thêm 1,465 g. Cho nửa hỗn hợp khí còn lại...