Bài 44: Rượu etylic


A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là C2HóO, C3H80, C4H10O. Hãy viết công thức cấu tạo của A, B, c biết cả ba chất đều tác dụng được với natri...
44.2.   Nhận định nào sau đây đúng?A. Rượu 45° khi sôi có nhiệt độ không thay đổi.B. Trong 100 gam rượu 45°, có 45 gam rượu và 55 gam H20.C. Natri có khả năng đẩy được tất cả các nguyên...
44.3.   Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:a)  Cho natri vào hỗn hợp rượu etylic và benzen.b)  Cho natri vào rượu 45°.Trả lời                  ...
44.4.   Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử cóA. hai nguyên tử cacbon.B. sáu nguyên tử hiđro.C. nhóm -OH.D. hai nguyên tử cacbon và sáu nguyên tử hiđro.Trả lời              Đáp án C.
44.5.   Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 6,6 gam khí C02 và 3,6 gam H20.a)  Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng...
44.6.   Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức CnH2n+1OH.Cho 1,52 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít H2 (đktc). Biết tỉ lệ số moi của rượu etylic và rượu...
44.7.  Hai chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử. Đốt cháy  hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp A, B thu được 17,6 gam C02 và 9 gam H20. Xác định công thức phân tử của A,...