Bài 44. Rượu Etylic


Đề bàiChất nào sau đây là rượu etylic?A. \(C{H_3} - CHO.\)           B. \(C{H_3} - C{H_2} - OH.\)                      C. \(C{H_3} - OH.\)               D. \(C{H_3} - COOH.\)Lời giải chi tiếtCông thức cấu tạo của rượu etylic là CH3-CH2-OHĐáp án B.
Đề bàiRượu etylic tác dụng natri tạo raA. natri ancolat           B. natri etylat.           C. cacbon đioxit.         D. natri axetat.Lời giải chi tiếtPhương trình hóa học:\(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;natri\,etylat\end{array}\)Đáp án B.
Đề bàiCho các chất sau đây:a) \(C{H_3} - OH.\)               b) \(C{H_3} - C{H_2} - OH\).                       c) \(C{H_3} - O - C{H_3}.\)  d) \(C{H_3} - O - C{H_3}.\)Chất nào tác dụng được với natri? Giải thích và...
Đề bàiCho Na dư vào ống nghiệm chứa dung dịch \({C_2}{H_5}OH\) \({75^0}\). Viết các phương trình hoá học xảy ra.Lời giải chi tiếtTrong 100ml dung dịch rượu 750 có 75ml rượu etylic và 25ml nước.Các phương trình hóa học:\(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na...
Đề bàiĐể pha chế 500 ml rượu \({45^0}\) cần bao nhiêu gam \({C_2}{H_5}OH\) và bao nhiêu gam nước? Biết khối lượng riêng của \({C_2}{H_5}OH\) là 0,8 (gam/ml) và của nước là 1(gam/ml)Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}\dfrac{{{V_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{{V_{dd}}}}.100 = 45\\ \Rightarrow \dfrac{{{V_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{500}}.100 =...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 23 gam rượu etylic, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa.a) Tính m.b) Tính thể tích không khí (đo ở điều kiện...
Đề bàiTính thể tích \(C{H_4}\) (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần để điều chế được 69 gam rượu etylic. Biết hiệu suất phản ứng là 75%.Lời giải chi tiếtSố mol C2H5OH là: \({n_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{69}}{{46}} = 1,5\,mol\)Phương trình hóa...
Đề bàiCho 11 gam hỗn hợp X gồm \(C{H_3}OH\) và \({C_2}{H_5}OH\) tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít khí \({H_2}\) (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi rượu có trong...
Đề bàiĐốt cháy 17 gam hỗn hợp benzen và rượu etylic rồi dẫn sản phẩm qua dung dịch NaOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 33,6 gam \(NaHC{O_3}\) và 63,6 gam \(N{a_2}C{O_3}\).a)...