Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật – Sinh 11


Đề bàiSo sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật.Lời giải chi tiết-  Giống nhau:+ Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào học là nguyên phân (phân bào nguyên...
Đề bàiKhi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?Lời giải chi tiếtĐộng vật sinh sản vô tính tạo ra các thế hệ...
Đề bàiPhân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.Lời giải chi tiếtSự khác nhau giữa sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể:      - Sinh sản vô tính:...
KIẾN THỨC CƠ BẢN-       Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cáthể mới giống hệt minh, không cây sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.-       Các hình...
Đề bài- Cho ví dụ về một số động vật có sinh sản vô tính.-  Điền dấu × vào ô □ cho câu trả lời đúng nhất về khái niệm sinh sản vô tính ở động vật:□ Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà...
Đề bài- Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.-  Tại sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ?-  Dưới...