Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của án…


C3. Giải thích tại sao các êlectron nằm trong khối kim loại lại có động năng ban đầu ( khi bứt ra) nhỏ hơn \({{mv_{0\max }^2} \over 2}.\)GiảiTa xem trường hợp phôtôn đến va chạm vào bề mặt kim loại vào...
C4. Vận dụng công thức (44.2) hãy giải thích định luật quang điện thứ ba.GiảiTừ công thức Einstein: \(h{c \over \lambda } = A + {{mv_{0\max }^2} \over 2}\) ta nhận thấy động năng ban đầu cực đại của electron...
C1. Hãy tính năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đỏ \(\lambda = 0,75\mu m\)GiảiNăng lượng phôtôn ứng với ánh sáng đỏ (\(\lambda = 0,75\mu m\) )\(\varepsilon = {{hc} \over \lambda } = {{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{75.10}^{ - 6}}}}...
C2. Theo bạn, trong chùm sáng màu đỏ có mấy loại phôtôn?GiảiNếu ta nói chùm sáng màu đỏ thì có nghĩa là bao gồm tất cả ánh sáng đơn sắc trong vùng màu đỏ có bước sóng từ \(0,64\mu m\)...
C5. Theo bạn, sóng và hạt có đặc điểm gì khác biệt nhau?GiảiÁnh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt, tuy nhiên tuỳ theo độ dài của bước sóng mà trong thực nghiệm ta nhận thấy...
Bài 1. Theo giả thuyết lượng tử của Plăng thì năng lượng củaA. Mọi êlectronB. Mọi nguyên tửC. Phân tử mọi chấtD. Một chùm sáng đơn sắc phải luôn bằng một số nguyên lần lượng tử năng lượng.GiảiTheo giả thuyết lượng...
Bài 2. Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượngA. của mọi phôtôn đều bằng nhau.B. của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng.C. giảm dần, khi phôtôn càng rời xa nguồn.D. của phôtôn không phụ thuộc vào bước...
Bài 3. Công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện làA.\(hf = {1 \over 2}mv_0^2 + A.\)                                               ...
Bài 4. Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng \(400\) nm vào catôt bằng natri của một tế bào quang điện. Biết giới hạn quang điện của natri là \(0,5\mu m\), hãy tính vận tốc ban đầu cực đại của...
Bài 5. Chiếu vào catôt của một tế bào quang điện một chùm sáng có bước sóng \(0,330\mu m\). Biết rằng để triệt tiêu dòng quang điện, phải đặt một hiệu điện thế hãm bằng \(1,38\; V\) giữa anôt và catôt....