Bài 44 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 44. Phần ảo của \(z =  - 2i\) là:(A) - 2;                        (B) - 2i;                                   (C) 0;                           (D) - 1.GiảiTa có \(z =  - 2i= 0 - 2i\) có phần ảo là \(- 2\).Chọn (A).

  Bài 44. Phần ảo của \(z =  – 2i\) là:

  (A) – 2;                        (B) – 2i;                                   

  (C) 0;                           (D) – 1.

  Giải

  Ta có \(z =  – 2i= 0 – 2i\) có phần ảo là \(- 2\).

  Chọn (A).