Bài 45: Axit axetic


45.4.   Chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O có khối lượng mol phân tử là 60 gam/mol. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam A rồi cho sản phẩm thu được qua bình 1 đựng H2S04 đặc,...
45.5.   Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml và hiệu suất của quá trình lên men là 92%.Trả lời    ...
45.6.   Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit A có công thức CmH2m+1COOH tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 150 ml.a)   Xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ lệ...
45.7.   Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam rượu etylic có mặt H2S04 đặc. Hãy tính số gam etyl axetat tạo thành, biết hiệu suất của phản ứng là 60%.Trả lời            ...
45.8.  Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ có công thức tổng quát CnH2n+1COOH với n \( \ge \) 0. Cho 13,4 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết V ml. Cô cạn dung...
Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:a) \(? +? \to C{H_3}{\rm{COONa + }}{{\rm{H}}_2} \uparrow \)b) \(? +? \to C{H_3}{\rm{COONa + }}{{\rm{H}}_2}O + C{O_2}\)c) \(C{H_3}{\rm{COOH +?}} \to {(C{H_3}{\rm{COO}})_2}Ca +? +  \uparrow \)d) \(? + Mg \to {(C{H_3}{\rm{COO}})_2}Mg +  \uparrow...
45.2.   Nhận định nào sau đây đúng?A. Những chất có nhóm -OH hoặc -COOH tác dụng được với NaOH.B. Những chất có nhóm -OH tác dụng được với NaOH.C. Những chất có nhóm -COOH tác dụng được với NaOH nhưng...
45.3.   Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 ở đktc.Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với...