Bài 45. Axit axetic


1. Tính chất vật líAxit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.2. Cấu tạo phân tử.Chính nhóm –COOH...
Đề bàiHãy điền những từ thích hợp vào chỗ trốnga) Axit axetic là chất..., không màu, vị...., tan....trong nước.b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế.....c) Giấm ăn là dung dịch..... từ 2 đến 5%.d) Bằng cách...... butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit...
Đề bàiTrong các chất sau đâyChất nào tác dụng với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết phương trình hóa học.Lời giải chi tiếtChất tác dụng với Na là a, b, c, dChất tác dụng với NaOH là b, dChất tác dụng...
Đề bàiAxit axetic có tính axit vì trong phân tử A. có 2 nguyên tử.B. có nhóm -OH.C. có nhóm -OH và =C=O.D. có nhóm -OH kết hợp với nhóm =C=O tạo thành nhóm -COOH.Lời giải chi tiếtCâu D đúng vì trong...
Đề bàiTrong các chất sau đây, chất nào có tính axit? Giải thích.Phương pháp giải - Xem chi tiếtChất mà trong phân tử có nhóm -COOH mang tính axit.Lời giải chi tiếtChất a) có tính axit vì trong phân tử có...
Đề bàiAxit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe?Viết các phương trình phản ứng hóa học (nếu có).Phương pháp giải - Xem chi tiếtAxit axetic là một...
Đề bàiHãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ:a) natri axetat và axit sunfuric.b) rượu etylic.Lời giải chi tiếta) 2CH3COONa  +  H2SO4 đ  -> 2CH3COOH  +  Na2SO4b) CH3 – CH2OH  +  O2 \(\overset{men}{\rightarrow}\) CH3COOH  +  H2O
Đề bàiCho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3-COO-CH2-CH3.a) Viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng.b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiCho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dich NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Viết PTHH: CH3COOH  +...