Bài 45. Bài thực hành 7


Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau:1) 50g dung dịch đường có nồng độ 15%.2) 100ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M.3) 50g dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15% trở nên.4) 50m dung...