Bài 45. Bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ


Đề bàiPha chế 50 gam dung dịch đường có nồng độ 15%.Phần tính toánPhần thực hànhKhối lượng đường cần dùng là: \({m_{ct}} = {{15.50} \over {100}} = 7,5\) (g)Khối lượng nước cần dùng là:\(50-7,5= 42,5 ( g)\)Cân lấy 7,5 gam...
Đề bàiPha chế 100ml dung dịch NaCl 0,2M.Phần tính toánPhần thực hànhChất tan là NaClSố mol chất tan: \({n_{NaCl}} = {{0,2.100} \over {1000}} = 0,02\) (mol)Khối lượng là:\(0,02.58,5=1,17 (g)\)Cân 1,17 gam NaCl khan cho vào cốc chia độ. Rót từ...
Đề bàiPha chế 50 gam dung dịch đường 5% từ dung dịch đường 15%. Phần tính toánPhần thực hànhVì khối lượng chất tan ( đường) không đổi, ta có: \(\eqalign{  & {m_{ct}} = {{50.5} \over {100}}\cr&= {{{m_{{\rm{dd}}15\% }}.15} \over {100}}100  \cr ...
Đề bàiPha chế 50 ml dung dịch NaCl có nồng độ 0,1M từ dung dịch NaCl 0,2M.Phần tính toánPhần thực hànhVì số mol chất tan ( NaCl) không đổiTa có:\(\eqalign{  & {n_{NaCl}} = {{50.0,1} \over {1000}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {{{V_{{\rm{dd}}}}.0,2} \over {1000}} ...