Bài 45. Luyện tập


Bài 6a) Từ \(Fe\), hãy trình bày 3 phương pháp điều chế trực tiếp muối \(FeS{O_4}\). Viết các phương trình hóa học.b) Từ hỗn hợp \(Ag\) và \(Cu\),hãy trình bày 3 phương pháp hóa học tách riêng \(Ag\) và \(Cu\)....
Bài 7. Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một trong 3 lọ hỗn hợp sau: \(Fe\) và \(FeO; Fe\) và \(F{e_2}{O_3};{\rm{ }}FeO\) và \(F{e_2}{O_3}\). Hãy dẫn ra cách nhận biết hỗn hợp chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa...
Bài 8. Khử \(2,4\) gam hỗn hợp \(CuO\) và một oxit sắt có tỉ lệ số mol 1:1. Sau phản ứng thu được \(1,76\) gam chất rắn, đem hòa tan vào dung dịch \(HCl\) dư thấy thoát ra \(0,448\) lít...
Bài 9. Dung dịch A là \(FeS{O_4}\) có lẫn tạp chất \(F{e_2}{(S{O_4})_3}\). Để xác định nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch A, người ta tiến hành những thí nghiệm sau:- Thí nghiệm 1: thêm dần dung dịch \(NaOH\)...
Bài 1. Cho phương trình hóa học:\(2Cr + 3S{n^{2 + }}\buildrel {} \over \longrightarrow 2C{r^{3 + }} + 3Sn\)Câu nào sau đây diễn đạt đúng vai trò của các chất?A.Cr là chất oxi hóa, Sn2+  là chất khửB.Cr là chất...
Bài 2. Kim loại trong cặp oxi hóa – khử nào sau đây có thể phản ứng với ion \(N{i^{2 + }}\) trong cặp \(N{i^{2 + }}/Ni\) ?\(\eqalign{ & A.P{b^{2 + /}}Pb \;\;\;\;\;\;\;\;\;B.C{u^{2 + /}}Cu \cr & C.S{n^{2 + }}/Sn\;\;\;\;\;\;\;\;D.C{r^{3 + }}/Cr...
Bài 3. Trong phản ứng:\(Fe + {H_2}S{O_4}_{\;đ}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_2}{(S{O_4})_3} + S{O_2} + {H_2}O\) có bao nhiêu nguyên tử \(Fe\) bị oxi hóa và có bao nhiêu phân tử \({H_2}S{O_4}\) bị khử? \(\eqalign{ & A.\;2{\rm{ }}\text{ và } {\rm{ }}3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.\;1{\rm{ }}\text{ và...
Bài 4. Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau Giải:\(\eqalign{ & 1)\;Cr + 2HCl\buildrel {} \over \longrightarrow CrC{l_2} + {H_2} \uparrow \cr & 2)\;CrC{l_2} + 2NaOH\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow Cr{(OH)_2} \downarrow + 2NaCl. \cr & 3)\;4Cr{(OH)_2} +...
Bài 5. Sự ăn mòn sắt thép là quá trình oxi hóa khửa) Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng hóa học xảy ra khi sắt, thép bị ăn mòn.b) Kẽm hoặc thiếc tráng ngoài vật...