Bài 45 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 45. Xác định số b dương để tích phân \(\int\limits_0^b {\left( {x - {x^2}} \right)dx} \) có giá trị lớn nhất.GiảiTa có \(\int\limits_0^b {\left( {x - {x^2}} \right)} dx = \left. {\left( {{{{x^2}} \over 2} - {{{x^3}} \over 3}} \right)} \right|_0^b = {{{b^2}} \over 2} - {{{b^3}} \over 3}\)Xét hàm...

  Bài 45. Xác định số b dương để tích phân \(\int\limits_0^b {\left( {x – {x^2}} \right)dx} \) có giá trị lớn nhất.

  Giải

  Ta có \(\int\limits_0^b {\left( {x – {x^2}} \right)} dx = \left. {\left( {{{{x^2}} \over 2} – {{{x^3}} \over 3}} \right)} \right|_0^b = {{{b^2}} \over 2} – {{{b^3}} \over 3}\)
  Xét hàm số \(I\left( b \right) = {{{b^2}} \over 2} – {{{b^3}} \over 3}\) với \(b>0\)
  ta có

  \(\eqalign{
  & I’\left( b \right) = b – {b^2} \cr
  & I’\left( b \right) = 0 \Leftrightarrow b = 0;b = 1 \cr} \)

  Bảng biến thiên

  Bài 45 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  \( I(b)\) đạt giá trị lớn nhất bằng \({1\over 6}\) khi \(b=1\)