Bài 45 trang 210 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 45. Số \(z + \overline z \) là(A) số thực;                             (B) số ảo;(C) 0;                                      (D) 2.Giải \(z = a + bi\) thì \(z + \overline z  = a + bi + \left(...

  Bài 45. Số \(z + \overline z \) là

  (A) số thực;                             (B) số ảo;

  (C) 0;                                      (D) 2.

  Giải

   \(z = a + bi\) thì \(z + \overline z  = a + bi + \left( {a – bi} \right) = 2a\) là số thực.

  Chọn (A)