Bài 46 : Benzen và ankylbenzen


Viết công thức cấu tạo và gọi tên các chất ( là đồng đẳng của benzen ) có cùng công thức phân tử là \({C_8}{H_{10}}\) và \({C_9}{H_{12}}\).Giải:
Sau khi tổng hợp nitrobenzen bằng phản ứng giữa benzen và axit nitric đặc ( có axit sunfuric xúc tác ), loại bỏ axit dư và nước trong hỗn hợp phản ứng, thu được một hỗn hợp gồm benzen dư...
Nhận xét hay kết luận nào sau đây là đúng?A. Benzen và đồng phân bằng chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.B. Benzen và đồng đẳng chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng.C. Benzen và đồng...
Hiđrocacbon X có công thức phân tử \({C_8}{H_{10}}\) không làm mất màu dung dịch brom. Khi đun nóng X trong dung dịch thuốc tím tạo thaành hợp chất \({C_7}{H_6}{O_2}\) (Y). Cho Y tác dụng với dung dịch axit clohiđric tạo...
Hiđrocacbon A chứa vòng benzen trong phân tử không có khả năng làm mất màu dung dịch brom. Phần trăm khối lượng của cacbon trong A là 90%. Khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn 160 g. Tìm...
Hai hiđrocacbon A và B đều có công thức phân tử \({C_6}{H_6}\) và A có mạch cacbon không nhánh. A làm mất màu dung dịch brom và dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường ; B không phản ứng...
Đốt cháy 0,39 g chất hữu cơ A hoặc B đều thu được 1,32 g \(C{O_2}\). Tỉ khối hơi của A so với B bằng 3a) Xác định công thức phân tử của A và B, biết chúng thuộc loại...
Đốt cháy hoàn toàn a g hiđrocacbon X thu được a g nước. Trong phân tử X có vòng benzen. X không tác dụng được với brom khi có mặt bột sắt, còn khi tác dụng với brom đun nóng...
Hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen có phần trăm khối lượng cacbon bằng 90,56 %.a) Lập công thức phân tử của X, viết công thức cấu tạo của X, biết khi X tác dụng với brom có hoặc không...
Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất lỏng sau: benzen,etylbenzen,hex-1-en, nước. Viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.Giải:Dùng nước brom: nước chỉ pha loãng dung dịch brom còn hex-1-en phản ứng làm...
Hiđrocacbon X là đồn đẳng của benzen có công thức phân tử \({C_8}{H_{10}}\). Khi tác dụng với brom có mặt bột sắt hoặc không có mặt bột sắt, trong mỗi trường hợp đều tạo được một dẫn xuất monobrom. Tên...
Đốt cháy hoàn toàn 1,30 g hiđrocacbon X ở thể lỏng thu được 2,24 lít khí \(C{O_2}\) (đktc). CTPT của X là\(A.{C_2}{H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;B.{C_6}{H_6}\)\(C.{C_4}{H_4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;D.\,{C_6}{H_{12}}\)Giải:Chọn đáp án B