Bài 46: Benzen và Ankylbenzen


Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:a) Benzen là một hiđrocacbon không no [ ]b) Benzen là một hiđrocacbon thơm [ ]c) Ở benzen, 3 liên kết đôi ngắn hơn 3...
Hãy cho biết vì sao người ta biểu diễn công thức cấu tạo của bezen bằng một hình lục giác đều với một vòng tròn ở trong.Giải Người ta biểu diễn công thức cấu tạo của benzen bằng một hình...
Những hợp chất nào dưới đây có thể và không thể chứa vòng benzen, vì sao?a) \({C_8}{H_6}C{l_2}\)                     b) \({C_{10}}{H_{16}}\)                     c) \({C_9}{H_{14}}BrCl\)                   d) \({C_{10}}{H_{12}}{(N{O_2})_2}\)GiảiĐể hình thành một vòng benzen phải cần 4 liên kết \(\pi \): Một liên kết  \(\pi \) dùng để làm vòng...
a) Hãy viết công thức phân tử của các đồng đẳng của benzen chứa 8 và 9 nguyên tử C.    b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phản ứng với các công thức tìm được ở...
Viết công thức cấu tạo của các hợp chất sau:a) Etylbenzen                 b) 4-Cloetylbenzen                 c) 1,3,5-Trimetylbenzend) o-Clotoluen            e) m-Clotoluen                       g) p-Clotoluen                        Giải  
Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:a) Cho benzen vào ống nghiệm chứa nước brom, lắc kĩ rồi để yên.b) Cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc kĩ rồi để yên.c)...
Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm ở các phản ứng sau:a) Toluen + \(C{l_2}\), có bột sắtb)  Toluen + \(C{l_2}\), có chiếu sángc) Etylbenzen + \(HN{O_3}\), có mặt axit sunfuric đặc.d) ...
Hãy phân biệt 3 lọ hóa chất không nhãn chứa benzen, xiclohexan và xiclohexenGiảiDùng dung dịch \(B{r_2}/CC{l_4}\) nhận biết được xiclohecxen vì nó làm mất màu dung dịch \(B{r_2}\) Dùng \(HN{O_3}/{H_2}S{O_4}\) đặc để nhận biết được \({C_6}{H_6}\) vì nó tạo ra...
Hiđrocacbon \({C_8}{H_{10}}\) không làm mất màu nước brom, khi bị hiđro hóa thì chuyển thành 1,4-ddimetylxicloheexxan. Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên hiđrocacbon đó theo 3 cách khác nhau. Giải\({C_8}{H_{10}}\) có \(k = \frac{1}{2}(2.8 + 2 -...
a) Hãy vẽ dụng cụ để thực hiện thí nghiệm đó (xem hình 7.3 và hình 8.1)b)  Tính thể tích brom cần dùngc) Để hấp thụ khí sinh ra cần dùng dung dịch chứa tối thiểu bao nhiêu gam NaOHd) ...