Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản


KIẾN THỨC CƠ BẢN-       Các hoocmôn FSH, LH, testostêrôn và GnRH có vai trò chủ yếu trong quả trình sinh tinh ở tinh hoàn và trong quá trình phát triển, chín và rụng trứng ở buồng trứng.-       Điều tiết nồng...
Đề bàiNghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1) và trả lời các câu hỏi sau:-   Cho biết tên các hoocmôn kích thích sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn.-   Từng hoocmôn đó ảnh hưởng đến...
Đề bàiNghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6)và trả lời các câu hỏi sau:-       Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng.-       Từng hoocmôn đó ảnh hưởng đến quá trình...
Đề bàiHằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgestêrôn + ơstrôgen) có thể tránh được mang thai, tại sao?Lời giải chi tiếtUống thuốc viên tránh thai hằng ngày làm cho nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen...
Đề bàiRối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?Lời giải chi tiếtRối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh...
Đề bàiQuá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?Lời giải chi tiếtQuá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn bị rối...