Bài 46: Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic


9.27. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?A. Tất cả các anđehit no, đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức xeton và chức ancol.B. Tất cả các xeton no đơn chức, mạch...
9.28. Chất X là một anđehit mạch hở chứa a nhóm chức anđehit và b liên kết  ở gốc hiđrocacbon. Công thức phân tử của chất X có dạng là?A. \({C_n}{H_{2n - 2{\rm{a}} - 2b}}{O_a}\)B. \({C_n}{H_{2n - {\rm{a}} - b}}{O_a}\)C. \({C_n}{H_{2n + 2...
9.29. Viết phương trình hóa học thực hiện các biến đổi dưới đây. Các chất hữu cơ được viết dưới dạng công thức cấu tạo và ghi tên. Hướng dẫn trả lời:\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_3}\)  \(C{H_3} - CH = C{H_2}\)A: propan\(C{H_3}...
9.31. Chất hữu cơ A chỉ chứa cacbon, hiđro, oxi và chỉ có một loại nhóm chức.Cho 0,9 g chất A tác dụng với lượng dư dung dịch \(AgN{O_3}\) trong amoniac, thu được 5,4 g Ag.Cho 0,2 mol A tác dụng...
9.32. Chất hữu cơ X chỉ có chức anđehit. Biết 0,1 mol X có thể kết hợp với 4,48 lít \({H_2}\) (lấy ở đktc) khi có chất xúc tác Ni và nhiệt độ thích hợp.Mặt khác, nếu cho 7 g X...
9.33. Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng ( \({M_Y} > {M_X}\) ). Chất Z là đồng phân của chất Y.Nếu làm...
9.36. Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản ứng): Hướng dẫn trả lời:(1) \(C{H_2} = C{H_2} + HCl\)  \(C{H_3} - C{H_2} - Cl\)(2) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\)  \(C{H_2} = C{H_2} + NaCl +...
9.30. Anđehit axetic có thể khử được đồng(II) hiđroxit trong môi trường kiềm (natri hiđroxit) tạo ra kết tủa đồng(I) oxit có màu đỏ gạch.Hãy viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng nói trên. Hướng dẫn trả lời: \( +...
9.37. Có 4 bình (không ghi nhãn), mỗi bình đựng 1 trong các dung dịch (dung môi là nước): propan-1-ol, propanal, axit propanoic và axit propenoic.Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết các dung dịch đó. Viết phương...
9.38. Chất A là một axit cacboxylic no, mạch hở. Để trung hoà 50 g dung dịch A có nồng độ 5,2% cần dùng vừa đúng 50 ml dung dịch NaOH 1 M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn...
9.39. Hỗn hợp M chứa ancol no A và axit cacboxylic đơn chức B, cả hai đều mạch hở. Tổng số mol 2 chất trong hỗn hợp M là 0,5 mol. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M cần...
9.40*. Hỗn hợp M chứa 3 axit cacboxylic đơn chức mạch hở, trong đó hai chất là axit no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một chất là axit không no có một liên kết kép ở gốc...
9.34. Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH, HCOOH và \(C{H_3}\)COOH tăng dần theo trật tự nào?A. C2H5OH < C6H5OH < HCOOH < \(C{H_3}\)COOH.B. \(C{H_3}\)COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH.C. C2H5OH < C6H5OH...