Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic


46.1.   A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau.-    Khi đốt cháy A, B đều thu được số mol C02 bằng số mol H20.-    B lầm mất màu dung dịch brom.-    C tắc dụng...
46.2.   Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau: axit axetic, etyl axetat.Trả lời                            Tiến hành điều chế...
46.3.   Chỉ dùng H20 và một hoá chất, hãy phân biệt các chất sau:a)  Rượu etylic, axit axetic, etyl axetat.b)  Rượu etylic, axit axetic, benzen.Trả lời                          a) TN...
46.4.   Hỗn hợp X gồm axit axetic và một axit hữu cơ có công thức CnH2n+1COOH. Tỉ lệ số mol tương ứng của hai axit là 1: 2. Cho a gam hỗn hợp hai axit tác dụng vừa đủ với...
46.5.   Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp. Hãy tính khối lượng giấm ăn 5% thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°. Biết hiệu suất của quá...