Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic


Đề bàiChọn các chất thích hợp thay vào chữ cái rồi viết  phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:Lời giải chi tiết\(\begin{gathered} a){C_2}{H_4}\xrightarrow[{xt}]{{ + {H_2}O}}C{H_3} - C{H_2} - OH\xrightarrow[{men\,giam}]{{ + {O_2}}}C{H_3}COOH \hfill \\ C{H_2}...
Đề bàiNêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH.Lời giải chi tiếtHai phương pháp là: a) Dùng quỳ tím: Axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ rượu etylic không làm quỳ tím...
Đề bàiCó ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết:- Chất A và C tác dụng được với natri.- Chất B ít tan trong nước.-...
Đề bàiĐốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O.a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào?b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi...
Đề bàiCho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen.Phương pháp giải -...
Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.Phương trình phản ứng minh họa: CH2 = CH2 + H – OH   \(\overset{H_{2}SO_{4}d,t^{o}}{\rightarrow}\)  CH3 ­- CH2 –OH CH3 ­- CH2 –OH  + O2  \(\overset{men}{\rightarrow}\)  CH3COOH  + H2O. CH3COOH  +  HO –...