Bài 46 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao


  Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình hai ẩna) \(\left\{ \matrix{ x - y > 0 \hfill \cr x - 3y \le - 3 \hfill \cr x + y > 5 \hfill \cr} \right.\)b) \(\left\{ \matrix{ 3x - 2y - 6 \ge 0 \hfill \cr 2(x - 1) +...

  Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình hai ẩn

  a) 

  \(\left\{ \matrix{
  x – y > 0 \hfill \cr
  x – 3y \le – 3 \hfill \cr
  x + y > 5 \hfill \cr} \right.\)

  b) 

  \(\left\{ \matrix{
  3x – 2y – 6 \ge 0 \hfill \cr
  2(x – 1) + {{3y} \over 2} \le 4 \hfill \cr
  x \ge 0 \hfill \cr} \right.\)

  Đáp án

  a) Ta có:

  \(\left\{ \matrix{
  x – y > 0 \hfill \cr
  x – 3y \le – 3 \hfill \cr
  x + y > 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x – y > 0 \hfill \cr
  x – 3y + 3 \le 0 \hfill \cr
  x + y – 5 > 0 \hfill \cr} \right.\)

  Bài 46 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao                   

  b) Ta có:

  \(\left\{ \matrix{
  3x – 2y – 6 \ge 0 \hfill \cr
  2(x – 1) + {{3y} \over 2} \le 4 \hfill \cr
  x \ge 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  3x – 2y – 6 \ge 0 \hfill \cr
  4x + 3y – 12 \le 0 \hfill \cr
  x \ge 0 \hfill \cr} \right.\) 

  Lần lượt vẽ các đường thẳng:

  \(3x + 2y – 6 = 0\)

  \(4x + 3y – 12 = 0\)

  \(x = 0\)

  Bài 46 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao

  BaitapSachgiaokhoa.com