Bài 46 trang 210 SGK Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 46. Số \(z - \overline z \) là(A) số thực;                                 (B) số ảo(C) 0                                      ...

  Bài 46. Số \(z – \overline z \) là

  (A) số thực;                                 (B) số ảo

  (C) 0                                           (D) 2i.

  Giải

  \(z=a+bi\) thì \(z- \overline z=a+bi-(a-bi)=2bi \) là số ảo 

  Chọn B